Vilkår - Terms and conditions

Dansk:
(see english version below the danish)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Northern Baits Aps. Der tages højde for udsolgte varer, prisændringer, fejl i priser.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Northern Baits Aps. Dokumentation og vejledning Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Northern Baits Aps.

Du accepterer at vi gerne må sende tilbud til din email og evt. via sms. Dette kan altid frameldes.
Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Northern Baits Aps side, er denne af vejledende art. Northern Baits Aps indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport Levering af varer fra Northern Baits Aps anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med DSV, Post Danmark og/eller GLS Leveringstid 2-4 dage.

Risikoen for varerne Risikoen for varer købt af Northern Baits Aps overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Northern Baits Aps, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Northern Baits Aps.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Northern Bait har stillet dig i udsigt. Pris og betaling i denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort, Visa kort, Mastercard og bankoverførsel. Alle priser i Northern Baits Aps - på web-adressen http://www.northernbaits.dk er inkl. moms. Fortrydelsesret Northern Baits Aps yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Der efter har du 14 dage til at returnerer varen.

En varer er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, laves der en konkret vúrdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En eventuel værdiforringelse returneres ikke.

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, også selv om den er taget i brug. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Når varen er modtaget tilbagebetales hele det betalte beløb.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@northernbaits.dk.

Annullering af ordre skal ske per mail med oplysninger om ordrenummer.

Returadresse:

Northern Baits Aps
Sandvadvej 9
5210 Odense NV
Mobile: +45 91 566 444
 

Om personoplysninger:
Vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os oplysningerne. De indsamlede oplysninger sælges eller videregives ikke til tredjepart.
Vi får personoplysningerne ved at du har udfylde en registreringsformular online, ved at du har deltaget i en konkurrence, registrere et køb eller abonnere på vores nyhedsbrev.
Via dine personlige oplysninger, giver du os mulighed for direkte kontakte med svar på dine forespørgsler eller sende dig relevante oplysninger om vores produkter.
Personlige oplysninger er nødvendige for, at gennemføre køb i vores shop og efterfølgende sende produkterne.
Ifølge den danske persondatalov, skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Disse opbevarer vi i et kontrolleret miljø i vores online shop.English:

The following terms and conditions apply to all deliveries from Northern Baits Aps. It takes account of sold out products, price changes, errors in prices.

Conditions apply in cases where no other written agreements between you as buyer and Northern Baits Aps. Documentation and guidance If there are product descriptions and manuals for the product, follow these with delivery from Northern Baits Aps.

You accept taht we can send emails and sms to you with offers. This subscriptioncan always be unsubsribed.
For further information or advice from Northern Baits Aps side this guide. Northern Baits Aps warrants that the goods meet the requirements for CE marking. Delivery and transport Delivery of goods from Northern Baits Aps is considered done when the consumer has received the goods. Shipment of goods made with DSV, Post Danmark and / or GLS Delivery time 2-4 days.

Risks for goods purchased by Northern Baits Aps transferred to you as a consumer at the time of delivery. Complaints any errors or shortcomings in the supply from Northern Baits Aps must be within a reasonable time after you have discovered the error. It is your duty to set and upon request, show how the error manifests itself. If you find an error, you must quickly contact the Northern Baits Aps.

You can generally only complain about defects that become apparent within two years after the goods have been delivered.

A product is only used if it is used beyond what is possible by testing the product in a physical store. If the product is used, a specific assessment of what the used product can be sold to another consumer will be made. Any impairment will not be returned.

For products with limited shelf life, your remedy bounded by the shelf-life Northern Baits has promised you. Price and payment in this store you can order your products online and pay with Visa, MasterCard and bank transfer. All prices in Northern Baits Aps - on the web address http://www.northernbaits.dk incl. VAT. Returns Northern Baits Aps offer a 14 day return, valid from the day you receive your goods. After that you have 14 days to return the product. When the product is received, the full payment will be returned. You have 14 days to return the goods.

The European Commision online complaint portal can be used to complain, if the buyer is living in EU. Link to the portal: http://ec.europa.eu/odr. You need to use our e-mail info@northernbaits.dk.

Return Address:

Northern Baits Aps
Sandvadvej 9
5210 Odense NV
Mobile: +45 91 566 444

 

About Personal Information
We never collect other personal information about you, other than the ones you have provided. The information gathered is not sold or passed on to any third party.
We get the data by you, filling out a registration form online, you have participated in a contest, made a purchase or subscribe to our newsletter.
Via your personal information, you give us the option for direct contact with answers to your questions, or send you relevant information about our products.
Personal information is needed to complete the purchase in our shop and then send the products.
According to the Danish Personal Data, your personal information is kept secure and confidential. These we keep in a controlled environment in our online shop.